วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ด้วยเศียรเกล้า


สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
ทรงเป็นปราชญ์พุทธศาสน์ประเสริฐศรี
เป็นพระอาจารย์ อภิบาลพระภูมี
ทั้งโลกยกสดุดี ผู้นำธรรม
๑๐๐ ปี จะมีสักเพียงหนึ่ง
พระผู้ซึ่งปฏิบัติ ปริยัติล้ำ
เป็นตัวอย่างทางเยี่ยมที่ทรงย้ำ
ชีวิตนี้สำคัญแต่น้อยจริง
มาบัดนี้ทรงแจ้งธรรมเป็นท้ายสุด
คือมรณานุสสติแท้ทุกสิ่ง
ขอถวายอภิสัมมานสักการยิ่ง
แด่พระมิ่งสังฆราชด้วยอาลัย

ประพันธ์ถวายและเสียงอ่านโดยดีเจนุ๊กนิ๊ก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ธรรมข้อคิด บางประการของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ธรรมข้อคิด บางประการของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

กรรม - การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา คือทำด้วยความจงใจหรือจงใจทำ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตาย เป็นกรรม  แต่ขุดบ่อน้ำไว้กินใช้ สัตว์ตกลงไปตายเอง ไม่เป็นกรรม (แต่ถ้ารู้อยู่ว่าบ่อน้ำที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่าย แล้วปล่อยปละละเลย มีคนตกลงไปตาย ก็ไม่พ้นเป็นกรรม)
       การกระทำที่ดีเรียกว่า กรรมดี”   ที่ชั่ว เรียกว่า กรรมชั่ว
กรรม ๒- กรรมจำแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ มี ๒ คือ
       ๑. อกุศลกรรม กรรม(การกระทำ)ที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว คือเกิดจาก
อกุศลมูล
       ๒. กุศลกรรม กรรม(การกระทำ)ที่เป็นกุศล กรรมดี คือเกิดจาก
กุศลมูล
กรรม ๓ - กรรมจำแนกตามทวารคือทางที่ทำกรรม มี ๓ คือ
       ๑. 
กายกรรม การกระทำทางกาย
       ๒. 
วจีกรรม การกระทำทางวาจา
       ๓. 
มโนกรรม การกระทำทางใจ

กรรมฐาน - กัมมัฏฐาน - ที่ตั้งแห่งการงาน, อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ, อุบาย(วิธี)ทางใจวิธีฝึกอบรมจิต มี ๒ ประเภทคือ
            
๑. สมถกรรมฐาน อุบาย(วิธี)สงบใจ ๑  เพื่อเป็นบาทฐานหรือเครื่องเกื้อหนุนในการวิปัสสนาหรือวิปัสสนากรรมฐาน
           ๒. วิปัสสนากรรมฐาน อุบาย(วิธี)เรืองปัญญา ๑  เพื่อให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์

ที่มาhttp://www.nkgen.com/10.htm