วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ด้วยเศียรเกล้า


สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
ทรงเป็นปราชญ์พุทธศาสน์ประเสริฐศรี
เป็นพระอาจารย์ อภิบาลพระภูมี
ทั้งโลกยกสดุดี ผู้นำธรรม
๑๐๐ ปี จะมีสักเพียงหนึ่ง
พระผู้ซึ่งปฏิบัติ ปริยัติล้ำ
เป็นตัวอย่างทางเยี่ยมที่ทรงย้ำ
ชีวิตนี้สำคัญแต่น้อยจริง
มาบัดนี้ทรงแจ้งธรรมเป็นท้ายสุด
คือมรณานุสสติแท้ทุกสิ่ง
ขอถวายอภิสัมมานสักการยิ่ง
แด่พระมิ่งสังฆราชด้วยอาลัย

ประพันธ์ถวายและเสียงอ่านโดยดีเจนุ๊กนิ๊ก